OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG MS POS POLAND SP. Z O.O.

Definicje

Umowa– każda pisemna umowa handlowa lub zamówienie dotycząca sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług

Produkt- oprogramowanie MS POS oraz inne produkty oferowane w Cenniku lub Ofertach handlowych

Usługa– usługa MS POS określona w Cenniku lub Ofercie Handlowej, a także każda inna usługa MS POS świadczona przez MS POS na rzecz Klienta w szczególności usługa programistyczna, konsultingowa lub serwisowa (w tym usługa świadczona za warunkach usługi Hotline)

Klient– podmiot będący odbiorcą końcowym Produktów lub Usług MS POS

Użytkownik– pojedynczy punkt dostępowy do oprogramowania, w szczególności serwery, komputery, urządzenia mobilne, stacje robocze, terminale POS oraz wirtualne maszyny Klienta

Partner– zaakceptowany przez MS POS, podmiot upoważniony do dystrybucji licencjonowanych Produktów, dokonujący
w ramach współpracy handlowej zakupu Produktów lub Usług w celu ich dalszej odprzedaży na rzecz Klientów końcowych, albo świadczący usługi pośrednictwa w sprzedaży Produktów lub Usług MS POS

Umowy i zamówienia 

 1. Dostawa Produktów lub świadczenie Usług realizowane są przez MS POS wyłącznie na postawie pisemnych Umów określających co najmniej zakres świadczenia.
 2. Warunki sprzedaży Produktów lub realizacji Usług, w tym terminy i ceny, określają niniejsze Ogólne warunki, chyba że inaczej postanowiono w odrębnej pisemnej Umowie.
 3. Umowy zawierane są na obowiązujących w MS POS standardowych wzorcach umów
  lub formularzach zamówień.
 4. Każde odstępstwo od obowiązującego wzorca wymaga uzasadnienia.
 5. Wszelkie zmiany zawartych Umów, w tym zmiany zakresu złożonych zamówień
  lub realizacja wszelkich zamówień dodatkowych wymagają zachowania tych samych zasad i warunków formalnych jakie są wymagane dla zawarcia Umowy.
 6. W przypadku dostaw Produktów lub świadczenia Usług realizowanych za pośrednictwem Partnera, Partner zobowiązany jest przedstawić Klientowi pełne i dokładne informacje o Produktach i  Usługach. Obejmuje to przedstawienie Klientowi wszelkich warunków korzystania z Produktów i Usług, w szczególności dostarczenie Ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług MS POS oraz Ogólnych warunków Licencyjnych, przed lub
  w momencie ich nabycia Produktu lub Usługi przez Klienta.

Dostawa Produktów

 1. Dostawa Produktu realizowana jest w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia, chyba że inny termin zastrzeżono w Umowie lub Ofercie handlowej.
 2. Dostawa Produktu obejmuje – w zależności od charakterystyki Produktu wynikającej z Cennika lub Oferty handlowej przekazanie kluczy licencyjnych lub fizyczne przekazanie nośnika z oprogramowaniem.
 3. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem Partnera o dostawie produktu decyduje przekazanie Produktu Partnerowi. MS POS nie odpowiada za skutki uchybień Partnera w dalszej dostawie.
 4. Dostawa Produktu potwierdzana jest protokołem przekazania.
 5. W przypadku braku protokołu przekazania, równoznaczne z potwierdzeniem dostawy jest pierwsze zainstalowanie Produktu przez Użytkownika.
 6. Dostawa Produktu nie obejmuje instalacji Produktu.

Warunki realizacji Usług

 1. Usługi realizowane są zdalnie chyba, że charakter przedmiotu Usługi wyklucza jego zdalną realizację,
  lub strony wyraźnie postanowiły inaczej w Umowie.
 2. Wszelka dokumentacja i bieżąca komunikacja pomiędzy MS POS i Klientem – z wyłączeniem sytuacji gdy wymagana jest forma pisemna lub inna forma szczególna –  obsługiwana jest za pośrednictwem udostępnionej elektronicznej platformy komunikacji – Jira.  MS POS, w zależności od potrzeb Klienta, udostępni do 10 dostępów do platformy komunikacji. Za dodatkowe dostępy Klient zobowiązany jest zapłacić zgodnie z obowiązującym cennikiem MS POS.
 3. Klient zobowiązany jest do bieżącego śledzenia zapisów w platformie komunikacji i zgłaszania tą sama drogą niezwłocznie wszelkich swoich uwag i zastrzeżeń. MS POS nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku aktywności Klienta w komunikacji za pośrednictwem platformy.
 4. Realizacja komunikacji za pośrednictwem platformy elektronicznej nie jest równoznaczna z przyjęciem przez Strony formy dokumentowej, co oznacza, że o ile w Umowie wyraźnie nie postanowiono inaczej zawarcie Umowy, zmiana jej istotnych warunków, a także rozwiązanie i odstąpienie od Umowy wymaga zawsze formy pisemnej.
 5. MS POS ma prawo zlecać realizację całości Usług swoim podwykonawcom i współpracownikom bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody.
 6. Warunkiem realizacji Usług  przez MS POS jest:
 7. stałe i efektywne współdziałanie Klienta z MS POS w każdym przypadku, gdy będzie to potrzebne do wykonania przez MS POS którejkolwiek z czynności w ramach realizacji Usługi,
 8. niezwłoczne przekazywanie informacji oraz podejmowanie decyzji przez Klienta, w tym przystępowanie do odbiorów i zgłaszanie uwag, niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, chyba, że zostanie ustalone inaczej),
 9. inne – jeżeli zostało przewidziane w treści odrębnej Umowy lub z okoliczności wynika,
  że niespełnienie warunku obiektywnie wyklucza lub istotnie utrudnia realizację Usługi.
 10. Odbiory wymagane są wyłącznie, gdy przewidziano tak w Umowie.

Dokonanie odbioru lub brak uzasadnionych uwag Klienta przekazanych nie później niż 5 dni roboczych
od dnia udostepnienia mu rezultatu prac jest równoznaczny z odbiorem przedmiotu Usługi bez zastrzeżeń, chyba że w Umowie zastrzeżono inaczej.

Opóźnienia

 1. Jeżeli MS POS, z przyczyn niezależnych od siebie, w tym z powodu niewywiązania się przez Klienta
  lub Partnera z którychkolwiek z jego zobowiązań, nie może wyświadczyć całości lub części Usług, bądź zrealizować dostawy Produktu, przysługuje mu mimo to zapłata:
 2. wszelkich kwot wynikających z bezzwrotnych wydatków poniesionych przez MS POS
 3. części uzgodnionego wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do rzeczywiście wykonanej części Usług
 4. Jeżeli MS POS nie będzie w stanie dostarczyć Produktu lub Usługi w umówionym terminie z przyczyn niezależnych od siebie, w tym z powodu niewywiązania się przez Klienta lub Partnera z którychkolwiek z jego zobowiązań, termin zostanie odpowiednio przesunięty o czas trwania przyczyny opóźnienia.

Jeżeli z wyżej wymienionych przyczyn pierwotny termin  zostanie przekroczony o więcej niż 6 tygodni, MS POS po uprzednim pisemnym  wezwaniu Klienta do usunięcia przyczyn opóźnienia, jest uprawniony do odstąpienia
od Umowy, chyba, że w Umowie zastrzeżono inaczej.

 1. Jeżeli dostawa Produktu lub wykonanie Usługi przez MS POS zostanie opóźnione o więcej niż 6 tygodni, Klient, po uprzednim pisemnym  wezwaniu do wykonania świadczenia, może odstąpić od umowy, z wyłączeniem wszelkich dalszych roszczeń, chyba że w Umowie zastrzeżono inaczej.

Ceny

 1. Ceny Produktów i Usług MS POS określone są w Cennikach i Ofertach handlowych aktualnych na dzień składania zamówienia na Produkt lub Usługę.
 2. Ceny Produktów są cenami netto.
 3. Wszelkie stawki wynagrodzeń za Usługi są stawkami netto dla prac realizowanych w Dni Robocze
  w każdym dniu od poniedziałku do piątku w standardowych godzinach pracy MS POS (od 8:00 do 16:00), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Realizacja prac poza Dniem Roboczym możliwa jest wyłącznie na wniosek Klienta zaakceptowany przez MS POS i jest rozliczana zawsze według oddzielnych stawek określonych przez MS POS dla takich prac.

 1. Ceny Produktów i Usług nie obejmują wynagrodzenia za przeniesienie praw własności intelektualnej, chyba, że w Cenniku lub Umowie wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 2. Jeżeli ceny wyrażone są w PLN ich przeliczenie na EUR następuje według kursu sprzedaży
  z dnia wystawienia faktury.

Koszty podróży i wynagrodzenie dodatkowe

 1. Koszty dojazdów, podróży, hoteli, diet itp. poniesione przez MS POS bezpośrednio w związku z realizacją Usług ponosi Klient.
 2. Za czas podróży realizowanej bezpośrednio w związku z realizacją Usług MS POS pobiera dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 150 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę podróży specjalisty,
  w przypadku podróży krajowych oraz 25% stawki godzinowej ustalonej dla realizacji usług, w przypadku podróży zagranicznych, chyba że inna stawka wynika z odrębnej Umowy, aktualnego Cennika, a także z niniejszego dokumentu – „Warunki płatności”.
 3. W przypadku wystąpienia niezależnych od MS POS nieprzewidzianych problemów lub kosztów powstałych w trakcie świadczenia Usług MS POS  poinformuje o nich Klienta w celu umożliwienia podjęcia czynności zaradczych i będzie uprawniona do obciążenia go dodatkowymi opłatami pokrywającymi dodatkowy czas i dodatkowe koszty, jakich poniesienie było konieczne dla zrealizowania Usługi.

Warunki płatności

 1. Płatność za Produkty i Usługi MS POS realizowana jest na podstawie faktur VAT.
 2. Dopuszczalną walutą płatności jest PLN i EUR.
 3. Termin płatności faktury wynosi 14 dni, chyba, że na fakturze albo w odrębnej Umowie wyraźnie określono inaczej.
 4. MS POS ma prawo do żądania zaliczkowej zapłaty całości lub części ceny przed dokonaniem dostawy
  lub zrealizowaniem Usługi.
 5. Zaliczkowa płatność realizowana jest na podstawie proformy i po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku MS POS zostanie udokumentowana odpowiednią fakturą.
 6. MS POS uprawniony jest do żądania zapłaty i wystawienia faktury na 80% umówionej ceny w chwili dostarczenia Klientowi Produktów lub Usług do testów. Pozostałe 20% staje się wymagalne z chwilą dokonania odbioru, po którym MS POS wystawi fakturę albo, jeżeli umowa nie wymaga formalnego dokonania odbioru – z chwilą zakończenia testów bez wad wpływających na działanie Produktów lub Usług, po czym MS POS wystawi fakturę.
 7. Do wszystkich cen doliczany jest każdorazowo podatek VAT w wysokości ustawowo obowiązującej
  w momencie wystawienia faktury.

MS POS nie ma obowiązku badania stanu faktycznego dotyczącego miejsca świadczenia usługi.

W przypadku Zamówień dotyczących  Usług świadczonych poza terytorium RP, dla ustalenia właściwych stawek i zasad opodatkowania wymagane jest przedstawienie przez Zamawiającego oświadczenia dotyczącego przeznaczenia tych Produktów i Usług. w braku oświadczenia MS POS ma prawo do zafakturowania i rozliczenia świadczonej jak usługi jako usługi świadczonej w Polsce, nawet jeżeli z okoliczności nie potwierdzonych wymaganą dokumentacją formalną można by wnioskować o innym – pozakrajowym przeznaczeniu Usługi.

Zamawiający przyjmuje na siebie skutki złożenia oświadczenia nieprawdziwego, niepełnego, lub niezaktualizowania oświadczenia na dzień wystawienia faktury. w razie MS POS ma prawo żądania naprawienia wynikłej z tego szkody w pełnej wysokości, w tym żądania zapłaty naliczonych  podatków lub ich równowartości.

 1. Jeżeli lokalne prawo, przepisy lub jakikolwiek państwowy organ podatkowy nie znajdujący
  się w Polsce wymaga, aby jakiekolwiek podatki zostały potrącone u źródła od płatności dokonanych przez Klienta lub Partnera  na rzecz MS POS, i jeżeli Klient lub Partner niezwłocznie dostarczy MS POS oficjalne potwierdzenie jakichkolwiek takich podatków potrąconych u źródła lub inne dokumenty niezbędne, aby MS POS mógł zgłosić wniosek o właściwe odliczenie podatkowe, Klient lub Partner może odliczyć takie podatki od kwoty należnej na rzecz MS POS i zapłacić je organowi podatkowemu.

Podatki potrącone u źródła opisane powyżej dotyczą podatków potrąconych u źródła wymaganych przez organy podatkowe wyłącznie od płatności na rzecz MS POS. Nie obejmują one żadnych podatków potrąconych u źródła poniesionych przez Partnera na płatności dokonane na rzecz Partnera przez Klientów. Takie podatki potrącone u źródła stanowią finansową odpowiedzialność Partnera.

Klient i Partner upewni się, że wszelkie podatki potrącane u źródła są zminimalizowane w możliwym zakresie w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 1. W przypadku zwłoki w płatności MS POS może domagać się odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 2. W przypadku uchybienia któremukolwiek z terminów zapłaty przekraczającemu 5 dni roboczych, MS POS ma prawo natychmiastowego wstrzymania dalszych prac do czasu: otrzymania całości zapłaty i uzgodnienia nowych terminów realizacji.
 3. Klient lub Partner nie jest uprawniony do wstrzymywania bądź opóźniania płatności jakichkolwiek należnych MS POS kwot z tytułu kwestii spornych, roszczeń wzajemnych lub potrąceń, jakich może ewentualnie dochodzić wobec MS POS.
 4. Zwrot kosztów podróży i zapłata wynagrodzenia za podróż związana z realizacją Usług, następuje łącznie najpóźniej na koniec miesiąca realizacji podróży, na podstawie faktury VAT z załączonym do jej zestawieniem udokumentowanych kosztów poniesionych przez MS POS.
 5. Wynagrodzenie MS POS będzie waloryzowane raz w roku o wartość wskaźnika inflacji, publikowanego zgodnie z art.94 ust.1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. waloryzacja następuje przez powiadomienie Klienta i nie wymaga zmiany umowy. Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, następującego po otrzymaniu powiadomienia przez Klienta.

Prawa autorskie i licencje

 1. Prawo autorskie obejmujące wszystkie prawa do prekonfigurowanych procesów, prawa
  do oprogramowania dostarczonego przez MS POS, prawa do wszelkich Produktów i rezultatów Usług, w tym prawa do kodów źródłowych i dokumentacji, prawa do koncepcji, metod, wyników pracy i innych dokumentów przysługują wyłącznie MS POS.
 2. MS POS udziela Klientowi na Produkty lub rezultaty zrealizowanych Usług, licencji odpłatnej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej, w przypadkach, na warunkach i za wynagrodzeniem określonych w Ogólnych warunkach Licencji MS POS oraz właściwych Cennikach i Ofertach Handlowych. Licencja udzielona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytoriach pozostałych krajów świata.
 3. Okres obowiązywania Licencji wynika z charakterystyki Produktu wyznaczonej Cennikiem lub Ofertą Handlową.

W braku innych postanowień: jeśli opłata licencyjna płatna jest jednorazowo licencja udzielona jest na czas nieoznaczony, jeśli opłata licencyjna wnoszona jest cyklicznie licencja udzielona jest na okres 1 roku.

Prawa do dystrybucji

 1. MS POS  przyznaje Partnerom niewyłączną, niezbywalną, ograniczoną licencję na dystrybucję licencjonowanych Produktów i Usług bezpośrednio do Klientów.
 2. Za wyjątkiem praw do dystrybucji wyraźnie określonych powyżej MS POS nie przyznaje żadnych dodatkowych praw do korzystania i dystrybucji Produktów i Usług.

Partner nie może udzielać sublicencji, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, świadczyć usług komercyjnego hostingu za pomocą licencjonowanych Produktów lub Usług ani nie może korzystać z licencjonowanych Produktów lub Usług dla celów wewnętrznych, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej w Umowie.

 1. Partner zobowiązany jest dostarczyć Klientowi licencjonowany Produkt w całości. Partner może dokonać instalacji produktu i o ile określono tak w Umowie może konfigurować i dostosowywać oprogramowania wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji Produktu.

Partner bierze wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania dotyczące rezultatów dokonanych przez Partnera konfiguracji lub dostosowań oprogramowania MS POS. Obejmuje to każdy negatywny wpływ na wyniki oprogramowania lub dokumentacji.

 1. Partner nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub deinstalować żadnego Produktu
  lub Usługi MS POS.
 2. Partner nie ma prawa do jakiejkolwiek modyfikacji dla Klienta warunków licencjonowania Produktów
  lub rezultatów Usług określonych w Ogólnych warunkach Licencji.
 3. MS POS może w każdym czasie cofnąć licencję na dystrybucję i zawiesić lub zakończyć współprace
  z Partnerem, w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez Partnera warunków współpracy. wyłączona jest odpowiedzialność MS POS za szkody z tym związane, w tym utracone korzyści,  szkody następcze, uboczne lub pośrednie.
 4. Po złożeniu zamówienia, gdy MS POS przekaże Partnerowi Produkt (odpowiednie kody dostępu lub nośnik)  dla danego Klienta, Partner może sporządzić jedną kopię Produktu w celu dystrybucji Produktu dla tego danego Klienta. Partner nie może zezwalać Klientom na Korzystanie Produktu za pomocą lub za pośrednictwem jakiegokolwiek klucza licencyjnego Partnera. Dozwolone są wyłącznie klucze licencyjne i rejestracyjne wydane przez MS POS do użytku danego Klienta.
 5. Partner przyjmuje, że MS POS jako licencjodawca, może kontaktować się z Klientami w dowolnym momencie, przedstawiając informacje, które MS POS uzna za odpowiednie i dotyczące Produktów i Usług
  i Partner nie będzie zgłaszać w tym zakresie żadnych zastrzeżeń czy roszczeń.
 6. Klienci mogą pozyskiwać Produkty lub Usługi od innych podmiotów niż Partner, w tym bezpośrednio od MS POS, w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadamiania Partnera, chyba że w odrębnej Umowie wyraźnie postanowiono inaczej.

Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność MS POS z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
 2. MS POS  nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ani za częściowe lub całkowite niewykonanie dostawy Produktów lub realizacji Usług, jeżeli jest to bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przyczynami niezależnymi od MS POS, w szczególności niewypełnieniem przez Klienta lub Partnera zobowiązań przedstawionych w niniejszych warunkach Ogólnych.
 3. Łączna i całkowita odpowiedzialność MS POS za wszystkie szkody związane z realizacją Usług i sprzedażą Produktów, w tym odpowiedzialność deliktowa, jest ograniczona ze wszystkich tytułów do łącznej kwoty  stanowiącej równowartość 25% ceny zapłaconej przez Klienta za Produkt lub świadczenie Usługi.
 4. Odpowiedzialność MS POS z tytułu utraconych korzyści lub szkód następczych, ubocznych lub pośrednich związanych z Produktem lub Usługą jest wyłączona.

Gwarancja

 1. MS POS udziela gwarancji na Produkt lub podlegający odbiorowi rezultat Usługi, o ile postanowiono
  tak w Umowie.
 2. W braku odrębnych postanowień, gwarancja udzielona przez MS POS trwa 1 rok. Okres gwarancji biegnie od dnia dostawy objętego gwarancją Produktu lub odbioru Usługi
 3. W ramach gwarancji MS POS zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad Produktów i Usług, zgłoszonych w okresie gwarancji.
 4. Zgłoszenie gwarancyjne przez Klienta wymaga powołania się na numer odebranego zadania w Platformie Komunikacji
 5. Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie Produktu lub rezultatu Usługi, chyba że nieprawidłowe działanie wynika z nienależytej eksploatacji lub innych zawinionych, bądź niezawinionych działań lub zaniechań Użytkownika.
 6. Gwarancja nie obejmuje wykonywania usług zmiany funkcjonalności oprogramowania ani modyfikacji oprogramowania wynikających ze zmieniającej się sytuacji prawnej lub gospodarczej.
 7. W przypadku samodzielnego dokonywania modyfikacji przez Partnera, Klienta, Użytkownika bądź przez podmioty działające na ich zlecenie, MS POS nie odpowiada za negatywne skutki dokonania takich modyfikacji.
 8. MS POS nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania standardowej funkcjonalności oprogramowania i systemów dostarczonych przez innych producentów  (błędy standardu Systemu).
 9. Prawidłowe działanie oprogramowania, w tym Produktów i rezultatów Usług, zależy między innymi od funkcjonowania platformy sprzętowej, interakcji z innym oprogramowaniem, zastosowanej konfiguracji oraz innych czynników, w tym czynnika ludzkiego, także w zakresie jakości i sposobu wprowadzania danych.  MS POS nie gwarantuje braku awarii, błędów oprogramowania, zakłóceń i konfliktów. Awarie, błędy oprogramowania, zakłócenia i konflikty mogą wystąpić niezależnie od prawidłowego wykonania przez MS POS swoich obowiązków i w tym zakresie MS POS odpowiedzialności nie ponosi.

Poufność

 1. Współpraca realizowana jest w warunkach wzajemnego zachowania poufności.
 2. Strony będą wobec osób trzecich traktowały poufnie wszelkie informacje, dotyczące drugiej Strony, jej produktów, usług, praw, strategii, stosowanych procedur i technologii,  jak również operacje handlowe, umowy i dokumenty oraz wszystkie inne informacje o charakterze tajemnicy przedsiębiorstwa, przekazywane pomiędzy Stronami, zarówno ustnie, jak i pisemnie, w tym drogą elektroniczną, bezpośrednio lub pośrednio
  w związku z realizowaną przez Strony współpracą.
  Obowiązek ten istnieje także po zakończeniu niniejszej umowy.
 3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy:

– sytuacji wykorzystania przez MS POS udostępnionych mu przez Partnera wszelkich danych związanych z realizacją transakcji z Klientem

– sytuacji, gdy zobowiązanie do ujawnienia informacji istnieje zgodnie z bezwzględnie obowiązującym prawem i jest uzasadnione żądaniem organu wymiaru sprawiedliwości lub organu administracji państwowej;

– informacji, które są dostępne publicznie w chwili zawierania Umowy; albo stały się dostępne publicznie
po zawarciu Umowy, o ile do ich ujawnienia nie doszło wskutek naruszenia Umowy;

– informacji, będących w posiadaniu Strony przed ich przekazaniem przez drugą stronę Umowy o ile jest w stanie to wykazać obiektywnymi dowodami;

– informacji co do których Strony uzgodnią na piśmie, że powinny lub mogą być udostępnione publicznie.

 1. Ani Klient, ani Partner przez okres dwóch lat od daty wystawienia przez MS POS ostatniej faktury,
  nie będzie zatrudniał i nie będzie korzystał z usług pracowników i konsultantów MS POS bez uprzedniej pisemnej zgody MS POS. w przypadku złamania powyższego postanowienia MS POS ma prawo żądać od odpowiednio: od Klienta bądź Partnera kary umownej w kwocie 200 000,00 PLN za każdy przypadek takiego naruszenia, a ponadto dochodzić naprawienia szkody przewyższającej wysokość tej kary na zasadach ogólnych wynikających z przepisów polskiego prawa.

Dane osobowe

 1. MS POS zapewnia bezpieczeństwo danych i informacji na poziomie zgodnym z wymogami ogólnie obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. MS POS ogranicza wykorzystywanie oraz zbieranie danych Klientów do niezbędnego, minimalnego poziomu i nie będzie korzystać z uzyskanych danych osobowych w sposób inny niż realizacja celów w związku, z którymi dane zostały przekazane.
 3. Jeśli realizacja współpracy wymaga dostępu do danych Klienta lub danych przez Klienta przetwarzanych, Klient udostępnia te dane MS POS z wyłączeniem jakiegokolwiek dostępu do danych osobowych.

W razie braku możliwości zapewnienia MS POS dostępu do danych na zasadach gwarantujących brak dostępu do danych osobowych, Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym MS POS na piśmie i niezwłocznego uregulowania zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w odrębnej pisemnej umowie. Skutki niedochowania wymogów w tym zakresie obciążają Klienta.

Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie.

 1. O ile nie postanowiono inaczej w odrębnej Umowie, odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na jakiejkolwiek podstawie, wywiera skutki na przyszłość (tj. wyłącznie w odniesieniu do niezrealizowanej części przedmiotu Umowy)
 2. Jeśli Klient odstąpi od Umowy, rozwiąże lub anuluje Umowę w inny sposób bez uzasadnionej przyczyny, MS POS może, bez dalszych dowodów i bez dodatkowego wezwania żądać zapłaty odszkodowania stanowiącego 25 % wartości brutto Umowy, niezależnie od prawa do realizacji innych roszczeń wynikających z niniejszych Ogólnych warunków, zawartych odrębnych Umów i ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie stosunki umowne regulowane przez niniejsze Ogólne warunki podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Właściwe do rozpoznawania sporów są polskie sądy powszechne według siedziby MS POS.
 3. Ani   Klient, ani Partner nie mogą dokonywać cesji swoich praw lub obowiązków wynikających niniejszych Ogólnych warunków, lub podzlecać istotnej części swoich praw lub obowiązków osobie trzeciej, bez wcześniejszej pisemnej zgody MS POS.
 4. Nie wykorzystanie przez MS POS jakiegokolwiek prawa lub przepisu zawartego w niniejszych Ogólnych Warunkach nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub przepisu.
 5. Uznanie jednego lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków za niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek względu nie wpływa na legalność lub wykonalność pozostałych postanowień.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.